Wettelijke en privacy bepalingen – Menuprot

Wettelijke en privacy bepalingen

GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN:

Deze website is ontworpen door de entiteit HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, Mechelsesteenweg 187/8, 2018 Antwerpen, België, om de aangeboden diensten uitsluitend voor informatieve doeleinden bekend te maken, evenals om potentiële klanten, zakelijke contacten en sollicitaties te ontvangen.

De website bevat inhoud die is opgesteld door de eigenaren ervan, en deze bevat mogelijk niet het meest recente nieuws, zodat deze inhoud op elk moment kan worden gewijzigd en/of vervangen door nieuwe, zonder voorafgaande kennisgeving of enige verantwoordelijkheid.

De inhoud van de website kan in geen geval worden beschouwd als een vervanging voor juridisch advies of enig ander soort advies. Er zal geen enkele vorm van commerciële, professionele relatie of enige andere vorm van relatie zijn met de professionals die deel uitmaken van de website door het loutere feit dat gebruikers er toegang toe hebben.

Deze website garandeert geen snelheid of niet-onderbreking. Evenzo kunnen de eigenaar van de website en medewerkers niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, noch voor enige actie die wordt ondernomen op basis van de daarin verstrekte informatie.

Hoewel we alle mogelijke middelen inzetten voor de veiligheid van de website, wordt de afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen die schade of wijzigingen kunnen veroorzaken aan het computersysteem, elektronische documenten of bestanden van de gebruiker van deze website niet gegarandeerd. Bijgevolg is het niet verantwoordelijk voor de schade die dergelijke elementen zouden kunnen veroorzaken aan de gebruiker of aan derden.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM:

De intellectuele eigendomsrechten van de pagina www.menuprot.com, de broncode, het ontwerp, de navigatiestructuren en de verschillende elementen daarin zijn het eigendom van HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, die de exclusieve uitoefening heeft van de exploitatierechten daarvan in alle vorm en in het bijzonder de rechten van reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie, in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving.

Het portaal HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, de pagina’s die het bevat en de informatie of elementen daarin, omvatten teksten, documenten, foto’s, tekeningen, grafische afbeeldingen, computerprogramma’s, evenals logo’s, handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens, beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, waarvan HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV de eigenaren of legitieme licentiehouders zijn.

INHOUD:

Via deze website wordt informatie verstrekt over diensten die bedoeld zijn voor publieke kennis en die in ieder geval onderworpen zijn aan de voorwaarden en bepalingen die te allen tijde uitdrukkelijk worden vermeld en die toegankelijk zijn vanaf deze website, die onderworpen zijn aan de verschillende wettelijke bepalingen van toepassing.

TOEGANG EN GEBRUIK:

Zowel de toegang tot deze website als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud die erin is opgenomen, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert.

De voorwaarden voor toegang tot deze website zijn onderworpen aan de huidige wetgeving en de principes van goede trouw en rechtmatig gebruik door de gebruiker ervan, en elke vorm van actie die nadelig is voor HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV is  verboden.

Het gebruik van deze website voor illegale of ongeoorloofde doeleinden wordt als strikt verboden beschouwd.

Elke vorm van exploitatie is verboden, met inbegrip van alle soorten reproductie, distributie, overdracht aan derden, openbare communicatie en transformatie, door elke vorm van ondersteuning en middelen, van de bovengenoemde werken, creaties en onderscheidende tekens zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van hun eigenaars. Het niet naleven van dit verbod kan een overtreding vormen die volgens de huidige wetgeving strafbaar is.

De gebruiker mag echter op eigen risico en op eigen kosten dergelijke elementen downloaden of kopiëren, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat ze geen inbreuk maken op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, noch deze wijzigen geheel of gedeeltelijk. Dit betekent in geen geval een machtiging of licentie op de eigendomsrechten van HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV.

Het is verboden, behalve in gevallen die uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​door HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, om de pagina’s van HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, of de daarin opgenomen informatie onder frames, onderscheidende tekens, handelsmerken of sociale of commerciële namen van een andere persoon of entiteit te presenteren.

VERANTWOORDELIJKHEID:

HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor enige vorm van schade die gebruikers kunnen toebrengen aan deze website, of aan enige andere, als gevolg van het illegale of oneigenlijke gebruik ervan, of van de inhoud en informatie die er toegankelijk of aangeboden wordt. Wanneer de gebruiker toegang krijgt tot het web, doet hij dit op eigen risico.

DIENST:

HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX  BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website, zonder voorafgaande kennisgeving, op een discretionaire en tijdelijke manier, om technische redenen of van enige andere aard, op te schorten en kan ook eenzijdig zowel de toegangsvoorwaarden als het geheel of een deel van de daarin opgenomen inhoud wijzigen.

ALGEMEEN:

Voor elke litigieuze kwestie  die betrekking heeft op de website van HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, is de Belgische wetgeving van toepassing, die bevoegd is voor de oplossing van alle conflicten die ontstaan ​​of verband houden met het gebruik van deze website, de bevoegde rechtbank op het adres van de gebruiker. Toegang tot de website van HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV impliceert aanvaarding van alle eerder vermelde voorwaarden.

HYPERLINKS:

De hyperlinks die op de website HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV kunnen staan, kunnen naar websites van derden leiden. HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, informatie of diensten die op genoemde sites kunnen verschijnen, die uitsluitend informatief zijn en die in geen geval enige relatie impliceren tussen HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV en de personen of entiteiten die eigenaar zijn van dergelijke sites,  inhoud of eigenaren van de sites waar ze worden gevonden.

PRIVACYBELEID

Basisinformatie over gegevensbescherming

Verantwoordelijke: HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV

Doel: uw verzoek in behandeling nemen.

Legitimatie: Uitvoering van een contract en toestemming van de belanghebbende.

Ontvangers: Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke verplichting.

Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, vermeld in de aanvullende informatie, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, Mechelsesteenweg 187/8, 2018 Antwerpen.

ALGEMEEN:

Voor de toepassing van de bepalingen van de Europese verordening gegevensbescherming EU 2016/679, van 27 april (RGPD), in organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD) en de rest van de huidige nationale regelgeving, HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, informeert u dat het volledig voldoet aan de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen die inherent zijn aan zijn activiteit.

HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV informeert u over het bestaan ​​van een informatieverwerkingssysteem, eigendom van HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, voor beheer, communicatie en informatie. Het bovengenoemde systeem wordt beschreven in het bijbehorende Register van Verwerkingsactiviteiten, waartoe de gebruiker toegang heeft om de status van zijn gegevens te controleren.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN NIVEAUS:

HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV heeft de nodige maatregelen genomen om de veiligheid van de informatie te garanderen, zoals vereist door art. 32 van de RGPD, in overeenstemming met de aard van de verwerkte persoonsgegevens en de omstandigheden van de behandeling, om, voor zover mogelijk en altijd volgens de stand van de techniek, wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, waardoor hun vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid worden gegarandeerd.

TOEPASSINGSGEBIED:

De veiligheidsmaatregelen die HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV heeft beschreven in het register van verwerkingsactiviteiten, zullen worden toegepast op alle activa van het informatieverwerkingssysteem waarin persoonsgegevens worden verwerkt, om te voldoen aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

Al het personeel ingehuurd door HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV en haar managers zijn verplicht om de bovengenoemde voorschriften na te leven, met speciale aandacht voor hun functies en verplichtingen, inclusief de geheimhoudingsplicht, die naar behoren zal worden bepaald door HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV.

GEGEVENS VERZAMELEN:

De aanvaarding van deze voorwaarden vereist dat de gebruiker enkele essentiële gegevens verzamelt voor het leveren van zijn diensten, die persoonlijk zullen worden aangevraagd via formulieren of de website. Op het moment dat de gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker naar behoren geïnformeerd over de rechten die hem bijstaan.

Om ervoor te zorgen dat de informatie in ons behandelingssysteem altijd wordt bijgewerkt en geen fouten bevat, vragen we onze klanten en gebruikers om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de wijzigingen en rectificaties van hun persoonlijke gegevens.

Locatietoestemmingen worden alleen gevraagd om bluetooth-communicatie met de weegschaal tot stand te brengen. In geen geval worden gebruikerspositiegegevens verzameld of opgeslagen.

UITOEFENING VAN RECHTEN:

Om de rechten op toegang, bezwaar, rectificatie, annulering of verwijdering, intrekking van toestemming, beperking van gegevensverwerking en overdraagbaarheid uit te oefenen, moet u schrijven naar HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, Mechelsesteenweg 187/8, 2018 Antwerpen, door schriftelijke mededeling.

TOESTEMMING:

De gebruiker zal zijn toestemming geven zodat HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV zijn persoonlijke gegevens kan gebruiken om een ​​correcte uitvoering van de gecontracteerde diensten te verlenen.

Het invullen van het formulier op de site of het verzenden van e-mails of andere communicatie naar HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV, impliceert de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor de opname van zijn persoonlijke gegevens in het bovengenoemde behandelingssysteem, eigendom van HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV.

Op het moment dat deze informatie wordt opgevraagd, wordt de klant of gebruiker van de ontvanger van de informatie geïnformeerd over het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, over de identiteit en het adres van HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV en over de bevoegdheid van de gebruiker om de recht op toegang, verzet, rectificatie, annulering of verwijdering, intrekking van toestemming, beperking van gegevensverwerking en overdraagbaarheid, en om een ​​claim in te dienen.

OPDRACHT AAN DERDEN:

HEALTHICS MEDICAL DISTRIBUTION BENELUX BV draagt ​​geen persoonlijke gegevens over zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars, die bij elke gelegenheid moet worden verleend, alleen voor het aangegeven doel en altijd met toestemming van de gebruiker of klant.

INDIEN CURRICULUM VITAE

In het geval dat de gebruiker zijn cv via onze website of onze sociale netwerken verzendt, informeren wij hem dat de verstrekte gegevens zullen worden verwerkt om hem te laten deelnemen aan de selectieprocessen die mogelijk in de entiteit bestaan, door een analyse uit te voeren van het profiel van de sollicitant met als doel selectie